Projekt

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

Spoločne za rovnosť

Domáce a rodovo podmienené násilie

Projekt sa zameriava na eliminovanie negatívnych stereotypov o ženách a mužoch vo verejnom a súkromnom živote

Mnohým mladým ľuďom na Slovensku chýbajú poznatky o rodovej rovnosti. Zároveň sú neustále vystavení pretrvávajúcim stereotypom o ženách a mužoch, či už v každodenných situáciách vo verejnom i súkromnom priestore alebo prostredníctvom médií, ktoré sa stali významnou súčasťou ich života.

Projekt Spoločne za rovnosť má ambíciu priniesť pozitívnu zmenu vo vnímaní rodovej rovnosti a podporiť odmietanie rodových stereotypov. Nosnými aktivitami projektu sú vzdelávacia kampaň a audiovizuálne prednášky pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl.

Tieto aktivity podporia kritické myslenie, rozšíria poznatky o rodovej rovnosti, poskytnú dôležité informácie a priblížia mladým ľudom túto náročnú tému.

Aktivity projektu podnietia študentov a študentky, aby kriticky uvažovali o zobrazovaní mužov a žien v médiách, kinematografii a reklame a o tom ako to ovplyvňuje ich každodenný život.

Číslo projektu: DGV01009
Číslo zmluvy: 659/2021

Spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu.

Projekt Spoločne za rovnosť získal grant z Nórska v sume 198 000 €.
Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 700 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu obyvateľstva a študentov a študentiek priaznivo vnímajúcich rodovú rovnosť a zvýšenie podielu obyvateľstva a študentov a študentiek odmietajúcich rodové stereotypy.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk