02 .11.2021

Otváracia konferencia projektu Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu

RISOTO a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo odštartovali svoje projekty spoločnou online otváracou konferenciou a plánujú koordinovať svoje vzdelávacie aktivity.

Obe organizácie získali podporu z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.

Mali sme tú česť, že konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik. Vo svojom úvodnom prejave zdôraznil dôležitosť aktivít, ktoré podporujú zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, keďže k dosiahnutiu rodovej rovnosti je ešte veľmi dlhá cesta.

Cieľom projektu RISOTO je zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti prostredníctvom vzdelávacej kampane a audiovizuálnych prednášok. Kampaň aj prednášky upozornia na vplyv negatívnych predsudkov a stereotypov o ženách a mužoch v médiách, kinematografii a reklame na každodenný verejný a súkromný život mladých ľudí. Okrem toho sa bude zvyšovať povedomie o zastúpení žien v rozhodovaní na všetkých úrovniach spoločnosti, rovnakom odmeňovaní a rozdelení povinností v domácnosti.

Zobrazovanie mužov a žien v médiách ovplyvňuje naše vnímanie reality. Ani dnes často nevieme, ako sa ženská postava vo filme volá, nevieme, kde pracuje a akú má povahu. Jediné, čo o nej vieme je, že jej vzhľad zodpovedá najnovšiemu ideálu krásy.

„Ženy tvorili v roku 2019 len 34 % všetkých hovoriacich postáv, čo zostáva veľmi problematické. Obsah filmov a seriálov sa pomaly začína meniť a začínajú sa rozpracovávať témy týkajúce sa primárne žien. Tento trend je spôsobený najmä rýchlo sa rozvíjajúcimi streamovacími platformami, Väčšina slovenských médií však tento trend zatiaľ nereflektuje,“ vysvetlila Ľubica Rozborová, zakladateľka a riaditeľka RISOTO. „K tichej tolerancii rodovo podmieneného násilia navyše prispieva aj fakt, že sexizmus zostáva obrovskou súčasťou slovenskej mediálnej kultúry. Náš projekt „Spoločne za rovnosť“ má prispieť k lepšiemu pochopeniu všetkých negatívnych dôsledkov sexizmu v médiách pre ženy aj mužov a dúfa v zlepšenie súčasnej situácie,“ uzavrela Ľubica Rozborová.