06 .08.2023

Ako vnímajú rodovú rovnosť mladí ľudia?

V rámci projektu Spoločne za rovnosť sme vykonali dve dotazníkové zisťovania týkajúce sa tém rodovej rovnosti a rodových stereotypov. Na základe vopred daných otázok, na ktoré mali mladí ľudia možnosť na škále vyjadriť súhlasný alebo nesúhlasný postoj, sme sa snažili merať názory a postoje k viacerým oblastiam rodovej rovnosti.

Viac ako 2000 mladých ľudí sme sa pýtali aj na to, čo pre nich osobne znamená rodová rovnosť. Dostali sme aj tieto odpovede:

  • „Spravodlivé zaobchádzanie s každým človekom“
  • „všetci sme ľudia“
  • „že sme si všetci rovní bez ohľadu na naše pohlavie“
  • „rovnaké práva pre mužov i ženy“
  • „rodová rovnosť je potrená pre mier a pokoj na Zemi“
  • „že ženy a muži majú rovnaké práva a povinnosti“
  • „všetci sme si rovní“

Zároveň sme sa snažili zachytiť ako sa vyvíjajú názory a postoje k témam rodovej rovnosti v rámci doby trvania projektu.

Pomer opýtaných mladých ľudí priaznivo vnímajúci rodovú rovnosť sa zvýšil zo 64,4% na začiatku projektu na 82,78% na konci projektu.

Pomer opýtaných mladých ľudí odmietajúci rodové stereotypy sa zvýšil z 51,2% na začiatku projektu na 73,6% na konci projektu.